Governing Body

List of Members

 

 1. SH. AJAY SURI, CHAIRMAN
 2. SH. J.K. KAPUR
 3. SH.R.K. SETHI
 4. DR. SATISH KUMAR SHARMA
 5. DR. D.V. SETHI
 6. SH. ARVIND GHAI
 7. DR. M.C. SHARMA
 8. DR. A.K. SHARMA
 9. DR. B.C. JOSAN
 10. SH. R.C. JEEVAN
 11. MS. RITA GUPTA
 12. PROF. ANUPAM CHATTOPADHYAY
 13. PROF. MANU AGARWAL
 14. DR. (MS.) KUSUM KAUSHIK
 15. DR. (MS.) VEENU BHASIN
 16. DR. KRISHNA MURARI
 17. DR. RUKMINI
 18. DR. RAVINDER KUMAR GUPTA, Principal [(PGDAV College (Eve.)]
 19. DR. KRISHNA SHARMA, Principal (PGDAV College)

Special Invitee

 1. SH. RAVI WADHWA
 2. SH. RAJESH KHANNA